top of page

การกิน NMN ทำให้ทีโลเมียร์ยืดยาวขึ้น

น.พ.บรรลือ กองไชย

16 มิ.ย. 2566

การวิจัยนี้บ่งชี้ว่า NMN ทำให้ทีโลเมียร์ยืดยาวขึ้นในคนวัยกลางคนขึ้นไป

ดร.วูและทีมงาน จากสถาบันวิจัยไบโอเทคโนโลยี่เทียนจิน ได้ทำการวิจัยในหนูทดลองและมนุษย์ พบว่า การให้หนูทดลองกิน NMN ในช่วงระยะสั้นเพียง 90 วันจะทำให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้น 20-25%  ในขณะที่ให้คน (อายุ 45-60 ปี) รับประทาน NMN นาน 90 วันจะทำให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้นเกือบเท่าตัว ตามกราฟด้านล่าง
NMN จะทำให้ทีโลเมียร์ยาวขึ้นเกือบ 100% ในเวลา 3 เดือน!

การทดลองนี้ บ่งชี้ว่า NMN มีประโยชน์สูงมากต่อสุขภาพ และมีผลให้ช่วงอายุยืดยาวออกไปได้


อ้างอิง:- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34912838/


bottom of page