top of page

เรสเวอราทรอลช่วยป้องกันและรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

อัปเดตเมื่อ 27 มิ.ย.


เรสเวอราทรอลช่วยควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์ในต่อมลูกหมากผ่านหลายกลไกด้วยกัน


เรสเวอราทรอล (Resveratrol) สามารถยับยั้งการเติบโตของภาวะต่อมลูกหมากโตได้ (Benign Prostatic Hyperplasia ย่อคือ BPH) ซึ่งกลไกการยับยั้งยังไม่รู้ชัดเจน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงต้องการดูปฏิกิริยาของ เรสเวอราทรอลที่มีผลต่อ BPH งานวิจัยนี้ทำในหลอดทดลอง ด้วยการนำเซลล์ของ BPH (BPH-1) มาใช้เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของสารเรสเวอราทรอล โดยนำเซลล์ BPH-1 มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารเรสเวอราทรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน และดูผลว่า

  • เซลล์อยู่รอดได้หรือไม่

  • มีการตายของเซลล์ในรูปแบบเฉพาะมั้ย (Apoptosis)

  • มีสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ (ROS: Reactive oxygen species) มั้ย

  • ประเมินวงจรชีวิตของเซลล์ BPH-1

ผลลัพธ์: เรสเวอราทรอลสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์ BPH-1 ได้และตรวจพบ Apoptosis มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหลายงานวิจัยที่บ่งชี้ในทิศทางเดียวกันคือ

เรสเวอราทรอลช่วยในการป้องกันและรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตได้


อ้างอิง


ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page