top of page

NMN และการทำงานของรังไข่ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์

น.พ.บรรลือ กองไชย

1 มิ.ย. 2566

การรับประทาน NMN เป็นเวลานานต่อเนื่อง จะช่วยยืดอายุการทำงานของรังไข่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้ ได้ทำการทดลองกับหนู โดยแบ่งหนูเพศเมีย อายุ 40 ปี (เทียบได้กับผู้หญิงในช่วงอายุ 38-45 ปี) เป็น 2 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 ให้กิน NMN ต่อเนื่องนาน 20 สัปดาห์

  • กลุ่มที่ 2 ให้น้ำเปล่ากินนาน 20 สัปดาห์ เช่นกัน


ผลปรากฏว่า กลุ่มที่ได้รับ NMN ต่อเนื่อง 20 สัปดาห์ จะแสดงอาการที่บ่งบอกว่ามีการชะลอวัยเกิดขึ้น และอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายลดการอักเสบลง และที่สำคัญคือ มีรอบประจำเดือนดีขึ้น รวมทั้งฮอร์โมนเพศหญิงก็ดีขึ้นเช่นกัน ทำให้อาการที่เกิดจากวัยทองทุเลา เมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ได้รับแต่น้ำเปล่า


การทดลองนี้ บ่งชี้ว่า NMN เป็นเวลานานต่อเนื่อง จะช่วยยืดอายุการทำงานของรังไข่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น


อ้างอิงจาก

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801690/


bottom of page