top of page

เรสเวอราทรอลช่วยป้องกันและรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

น.พ.บรรลือ กองไชย

10 มิ.ย. 2566

เรสเวอราทรอลช่วยควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์ในต่อมลูกหมากผ่านหลายกลไกด้วยกัน

เรสเวอราทรอล (Resveratrol) สามารถยับยั้งการเติบโตของภาวะต่อมลูกหมากโตได้ (Benign Prostatic Hyperplasia ย่อคือ BPH) ซึ่งกลไกการยับยั้งยังไม่รู้ชัดเจน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงต้องการดูปฏิกิริยาของ เรสเวอราทรอลที่มีผลต่อ BPH


งานวิจัยนี้ทำในหลอดทดลอง ด้วยการนำเซลล์ของ BPH (BPH-1) มาใช้เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของสารเรสเวอราทรอล โดยนำเซลล์ BPH-1 มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองที่มีสารเรสเวอราทรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน และดูผลว่า


  • เซลล์อยู่รอดได้หรือไม่

  • มีการตายของเซลล์ในรูปแบบเฉพาะมั้ย (Apoptosis)

  • มีสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ (ROS: Reactive oxygen species) มั้ย

  • ประเมินวงจรชีวิตของเซลล์ BPH-1


ผลลัพธ์: เรสเวอราทรอลสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์ BPH-1 ได้และตรวจพบ Apoptosis มากขึ้น


นอกจากนี้ ในหลายงานวิจัยก็บ่งชี้ในทิศทางเดียวกันคือ

เรสเวอราทรอลจะช่วยในการป้องกันและรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตได้

อ้างอิง

-  https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-019-2648-8

-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8199399/


.

bottom of page